Author Archives: admin

Kỹ sư QAQC công trình-duplicate-1

Mô tả công việc Quản lý hồ sơ chất lượng. Kiểm soát khối lượng các hạng mục của cấp phối, bê tông…. Thiết kế và đệ trình phương pháp tổ chức thi công, lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết của các hạng mục gửi nhà tư vấn giám sát và chủ đầu…

Kỹ sư QAQC công trình-duplicate-2

Mô tả công việc Quản lý hồ sơ chất lượng. Kiểm soát khối lượng các hạng mục của cấp phối, bê tông…. Thiết kế và đệ trình phương pháp tổ chức thi công, lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết của các hạng mục gửi nhà tư vấn giám sát và chủ đầu…

Kỹ sư QAQC công trình-duplicate-3

Mô tả công việc Quản lý hồ sơ chất lượng. Kiểm soát khối lượng các hạng mục của cấp phối, bê tông…. Thiết kế và đệ trình phương pháp tổ chức thi công, lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết của các hạng mục gửi nhà tư vấn giám sát và chủ đầu…

Kỹ sư QAQC công trình

Mô tả công việc Quản lý hồ sơ chất lượng. Kiểm soát khối lượng các hạng mục của cấp phối, bê tông…. Thiết kế và đệ trình phương pháp tổ chức thi công, lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết của các hạng mục gửi nhà tư vấn giám sát và chủ đầu…